QUI SOM

Xúquer Centre Educatiu és un dels Centre més antic de la ciutat. Començà la seua tasca l’any  1939; en un principi  estava situat en el carrer Major Sant Agustí per, posteriorment traslladar-se al Carrer Blasco. Actualment pots trovar-nos en el nou edifici ubicat al Carrer Professor Bernat Montagud, 3 d'Alzira.

En els seus inicis fou  un Centre d’Ensenyament Mitjà on s’impartien classes de Batxillerat i estava lligat a l’Institut José de Ribera de Xàtiva, encara que en els seus últims anys tingué la capacitat d’examinar els seus propis alumnes.

En el curs 1948-1949 l’Acadèmia Xúquer inicia l’ensenyament per xiquetes, i assistien alumnes de fora de la nostra ciutat.

Durant molts anys, els batxillers d’Alzira se formaren en les seues aules. Eren estudiants uniformats amb pantalons blau  marí i jersei gris, on se distingien els cursos per unes ratlles blanques i roges en les mànegues. Les alumnes vestien falda blau marí i camisa blanca.

Amb la inauguració de l’Institut Josep Maria Parra, l’Acadèmia Xúquer passà, primer, a ser un Centre de Primària  i  posteriorment de la EGB.  Fou Patronat de Primària i després Centre Concertat.

El 1980 el Col·legi passà a ser una Cooperativa d’Ensenyament i des d’aleshores les reformes en la seua estructura i les seues ampliacions han sigut contínues, amb la finalitat d’adaptar-lo a les exigències educatives actuals.

En l’actualitat som un Centre Concertat per la Conselleria d’Educació que impartim els nivells d’Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària i  els dos cicles d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). D’aquesta manera, els/les alumnes poder estar en el Centre des dels 3 anys fins els 16.

LA NOSTRA MISSIÓ

Existim per formar persones oferint a les seues famílies una educació i orientació acadèmica, social i en valors, en els nivells d'Infantil, Primària i Secundària, que puga satisfer les exigències de la societat i els permeta la seua plena integració respectant l'entorn, la cultura i les tradicions per poder afrontar els reptes futurs.

ELS NOSTRES VALORS

El treball ben fet des de la motivació, amb professionalitat i honestedat per part de tota la Comunitat Educativa.
Respectar les opinions dels altres compartint idees, coneixements, unint esforços i treballant en comú per tal de millorar el funcionament del Centre a tots els nivells.
Buscar la millora i el progrés ampliant les tècniques i els processos innovadors que ens puguen permetre mantenir un adequat nivell de qualitat educativa.
Utilitzar tots els mitjans possibles perquè cap membre de la Comunitat Educativa puga sentir-se exclòs en l’ambient acadèmic i social.
Participar i incentivar la cooperació de la Comunitat Educativa en les campanyes d’ajuda humanitària en les quals, habitualment s’hi col·labora.
La convivència en positiu és un dels principis que guien, en Xúquer Centre Educatiu, les actuacions en les diverses etapes educatives que s’hi oferten. La considerem un element fonamental per a generar un clima afectiu i de confiança amb l’objectiu d’aconseguir uns bons aprenentatges des de l’estima i el benestar. Per això, ens centrem en aquestes quatre maneres d’aprendre: maneres de pensar, maneres de pensar i sentir, maneres de viure i relacionar-se i maneres de fer i treballar. Caldrà actuar amb sentit comú, practicar l’escolta activa i atendre els conflictes amb tranquil·litat. Considerem que el diàleg és l’eina bàsica d’interacció i, que la mediació ha de ser un instrument bàsic per a la resolució dels conflictes, on l’ajuda entre iguals siga una eina per millorar la convivència escolar. Volem aconseguir formar un alumnat compromès amb el seu entorn, amb la seua llengua, amb l’acceptació de la diversitat cultural, amb la igualtat i amb la construcció d’un món millor, aspectes que guien l’activitat educativa i la identitat de Xúquer. Xúquer també aposta per la coeducació, un model que intenta eliminar qualsevol senyal de desigualtat i el que és més important, a identificar-los en qualsevol àmbit. L’escola és on s’aprèn a acceptar i respectar les diferències individuals sense permetre ni l’exclusió, ni el maltractament, ni les faltes de respecte. L’escola és on s’aprèn a ser ciutadà, on podem aprendre a enfrontar-nos als conflictes basant-nos en el diàleg i en la resolució directa i pacífica.

PROFESSORAT

CONSELL ESCOLAR

ÀMBITS ACADÈMICS

Científic-Tècnic
Socio-Lingüístic

La ciència es compon d’errors,
que al seu temps,
són els passos cap a la veritat.

Julio Verne


El Departament Científic-Tècnic, està format per un conjunt de mestres i professors que imparteixen les diverses assignatures que hi ha en els distints nivells del Centre.

Les matèries que, a Xúquer Centre Educatiu, pertanyen a aquest Departament són:

 

Als nivells d'Infantil i Primària A Educació Secundària Obligatòria

» Coneixement del medi

» Matemàtiques

» Educació artística en el nivell de primària.

En infantil, a més a més, les professores treballen per racons i, en el cas d'aquest departament, treballen l’entorn i els nombres.

» Matemàtiques Aplicades i Acadèmiques

» Educació Plàstica i Visual

» Tecnologies

» Informàtica

» Biologia i Geologia

» Física i Química

» Educació Física

» Ciències Aplicades a l'Activitat Professional

.

Els membres del departament, sobretot d’Educació Plàstica i Visual i de Tecnologies, realitzen i col•laboren en distints projectes que fa l’escola: decorat del festival de Nadal, decorat de fi de curs, dibuixos i cartells de la setmana del llibre i tot el departament participa en el foment lector i en la realització de la falleta escolar.

 

En l’assignatura d’Educació Física en ESO, el professor complementa la teoria en eixides en la natura, tals com senderisme, orientació, espeleologia, escalada i supervivència. En aquesta última eixida els alumnes passen una nit al camp, construint-se ells la seua tenda de campanya amb plàstic i materials del camp, aprenen a fer foc, a orientar-se per el dia i la nit, i també a construir aparells per transportar malats, en el cas d’un accident en la vida real.

 

En Biologia-Geologia i Física-Química, la teoria es complementa en pràctiques de laboratori, segons el tema impartit i també segons el nivell que els alumnes han adquirit.

La història fa l’home il·lustrat;
la poesia, enginyós;
les matemàtiques, subtil.

Francis Bacon


L'àmbit Socio-Lingüístic coordina, programa i avalua una ampla gamma de matèries en l'educació Primària i Secundària Obligatòria.

 

En la seua intenció busca no separar-se de la realitat mantenint un constant diàleg entre l'experiència personal i social i l'assoliment de coneixements, pautes i actituds pròpies de les distintes disciplines a estudiar.

 

Xúquer Centre Educatiu forma part de la Xarxa de Centres Plurilingües i treballa amb un PIP E, fet que ens obri un ventall de possibilitats perquè el nostre alumnat siga millor format en llengües estrangeres.

 

Cada grup disposa de diversos professors que ajuden als titulars amb els alumnes que presenten determinades necessitats, sobretot en els grups de 1r i 2n d'ESO.

 

Per altra banda, l’alumnat que forma part dels grups de recolzament o de reforç no perd classes, sinó que en el mateix horari que la resta de companys, està treballant la mateixa matèria, però de forma distinta, bé amb els materials adaptats o bé, simplement en un grup reduït.

 

Àrees que integra Objectius
L'àmbit Socio-Lingüístic engloba a Infantil, Primària i Secundària, les especialitats següents:

» Coneixement del Medi

» Música

» Ciències Socials

» Ètica

» Valors / Religió

» Educació per a la Ciutadania

» Castellano: Lengua y Literatura

» Valencià: Llengua i Literatura

» Anglès i Francès

 1. Coordinar el treball docent de tots els seus membres.
 2. Analitzar els sistemes d'aprenentatge i avaluació.
 3. Mantindre contacte freqüent amb els /les professors/es.
 4. Col•laborar amb els altres departaments del Centre.
 5. Recolzar el treball dels companys/es.
 6. Assessor els companys/es.
 7. Atendre les necessitas del Centre, alumnes i pares/mares.
 8. Garantir el compliment dels objectius.
 9. Fer les activitats pròpies del departament i col•laborar en la resta.
 10. Estar obert a dur a terme una tasca educativa moderna i renovada.

El nostre objectiu és l'adquisició de nocions, eines i principis actitudinals que els permeten comprendre la realitat humana i social del món en el que viuen. Tot açò facilitant la capacitat de:

 • Analitzar, comprendre i jutjar els problemes que puguen aparèixer a la societat.
 • Conèixer i valorar críticament la comunitat humana i social en la que viuen.
 • Apreciar la riquesa i varietat del patrimoni humà, cultural i natural.
 • Comprendre els fenòmens que es donen al nostre territori com a conseqüència de l'interacció entre agents humans i la natura.
 • Prendre consciència de la responsabilitat humana i personal front els atacs que poden rebre persones o el medi ambient.
 • Distingir el funcionament i els mecanismes de les societats.
 • Consolidar i desenrotllar en els alumnes les actituds i hàbits propis de l'humanisme i de la democràcia.
 • Adquirir, poc a poc, independència de criteri judici propi i crític.
 • Dominar l'us i el tractament de la informació i dels mitjans que la canalitzen i processen.
 • Proposar uns objectius per a cada curs i per avaluacions.
 • Crear una continuïtat entre els obejctius marcats en els cicles i cursos posteriors perquè l’aprenentatge de l’alumnat siga coherent i progressiu.
 • Realitzar reunions, amb els/les mestres i professors/es de cada cicle, per veure si s’han aconseguit els objectius marcats a principi de cada avaluació i, per observar el seguiment, el treball i les possibles problemàtiques de l’alumnat a final de cada avaluació i, sobretot, a final de curs.
 • Col·laborar tot l’Equip docent, duran tot el curs, per tal de dur a terme la tasca proposada i millorar i ajudar l’alumnat amb problemes d’aprenentatge.
 • Col·laborar tots els/les professors/es titulars d’àrea, els encarregats del Recolzament i del Reforç, el Departament d’Orientació i el/la tutor/a per veure quins són els/les alumnes que necessiten l’ajuda i quin tipus de dificultat presenta cadascun/a en l’àrea pertinent.
 • Portar a terme les tasques necessàries perquè l’alumnat aprofite les classes de Recolzament i de Reforç i marcar els criteris perquè funcionen aquestos grups.
 • Realitzar reunions després de cada avaluació i a final de curs per veure quins han estat els resultats, les dificultats trobades i les possibles propostes de millora, a més de transcriure totes les activitats complementàries i extraordinàries i plasmar els resultats acadèmics.
 • Redactar les actes on es detallen totes les conclusions, treball realitzat, problemàtiques trobades, possibles solucions a aquestes i propostes de millora.
 • Continuar treballant per una millora de la comunicació entre els/les docents en aquest Departament.