Què és l'AMPA?

L’AMPA és l’entitat que agrupa les mares i els pares d’alumnes de Xúquer Centre Educatiu per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i per a col·laborar en el funcionament del Centre. És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s’organitza a través de l’Assemblea General i la Junta Directiva.

  • L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’associació, integrat per tots els associats, i es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l’any.
  • La Junta Directiva és l’òrgan executiu de les disposicions emanades de l’Assemblea i es regirà pels estatuts de l’AMPA i altres disposicions legals que facen referència a aquestes associacions. Estarà formada pel/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals.

Quines funcions té l'AMPA?

Donar suport i assistència als membres de l'associació, als/les professors/res, als/les alumnes del centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles.

Promoure la participació de pares i mares dels alumnes en la gestió del Centre.

Assistir als pares i mares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control del Centre.

Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral.

Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Promoure i realitzar tota mena d'activitats que puguen afavorir el desenvolupament integral de la personalitat dels/les alumnes i dels seus pares i mares.

D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignen els Estatuts, com els de tipus cultural i recreatives.

Més informació

Per ser soci es requerirà que qualsevol dels dos progenitors i/o representants legals del alumne/alumna abone la quota anual vigent, aprovada per Assemblea General i que s'estiga al dia en el pagament de les quotes corresponents als cursos anteriors. (Capítol 2, article 6.2)
Per poder accedir als serveis que ofereix l'AMPA cal pagar una quota anual de 20€ per família. Des de el curs 2016-2017, aquesta quota s'abonarà bé en metàl·lic a la Secretaria del Centre, o bé per transferència bancària al compte de l'AMPA: ES66 3159 0054 2525 6296 3328 CAIXA POPULAR RURAL, SCCV. Amb aquests fons l'AMPA del Col·legi A. Xúquer: Cobrim les despeses de la Biblioteca del AMPA, que oferix gratuïtament a les famílies els llibres de lectura obligatòria de 5é, 6é de Primària i els dels quatre cursos d'ESO. Ajudem les famílies en el pagament de les eixides escolars. Col·laborem amb el Centre finançant l'adquisició de materials necessaris en les aules. Organitzem el sopar de Fi de Curs en homenatge als alumnes de 4t d'ESO, que finalitzen els seus estudis a l'escola. Subvencionem activitats com la visita del patge reial, la falla escolar, els festivals de Nadal i de fi de curs, etc
La Junta de l'AMPA es reuneix, normalment, el primer dimarts de cada mes. Aquestes reunions són obertes i qualsevol mare o pare pot assistir-hi. També podeu traslladar-nos qualsevol qüestió a través del correu electrònic: ampa@axuquer.es - ampaxuquer@gmail.com