SOM UNA COOPERATIVA D'ENSENYAMENT

"Mai vaig acceptar que la pràctica educativa hauria de limitar-se només a la lectura de la paraula, a la lectura del text, sinó que hauria d'incloure la lectura del context, la lectura del món". Paulo Freire

CONEIX-NOS

Xúquer Centre Educatiu és un dels Centre més antic de la ciutat. Començà la seua tasca l’any  1939; en un principi  estava situat en el carrer Major Sant Agustí per, posteriorment traslladar-se al Carrer Blasco. Actualment pots trovar-nos en el nou edifici ubicat al Carrer Professor Bernat Montagud, 3 d'Alzira.

En els seus inicis fou  un Centre d’Ensenyament Mitjà on s’impartien classes de Batxillerat i estava lligat a l’Institut José de Ribera de Xàtiva, encara que en els seus últims anys tingué la capacitat d’examinar els seus propis alumnes.

En el curs 1948-1949 l’Acadèmia Xúquer inicia l’ensenyament per xiquetes, i assistien alumnes de fora de la nostra ciutat.

Durant molts anys, els batxillers d’Alzira se formaren en les seues aules. Eren estudiants uniformats amb pantalons blau  marí i jersei gris, on se distingien els cursos per unes ratlles blanques i roges en les mànegues. Les alumnes vestien falda blau marí i camisa blanca.

Amb la inauguració de l’Institut Josep Maria Parra, l’Acadèmia Xúquer passà, primer, a ser un Centre de Primària  i  posteriorment de la EGB.  Fou Patronat de Primària i després Centre Concertat.

El 1980 el Col·legi passà a ser una Cooperativa d’Ensenyament i des d’aleshores les reformes en la seua estructura i les seues ampliacions han sigut contínues, amb la finalitat d’adaptar-lo a les exigències educatives actuals.

En l’actualitat som un Centre Concertat per la Conselleria d’Educació que impartim els nivells d’Educació Infantil (segon cicle), Educació Primària i  els dos cicles d’Educació Secundària Obligatòria (ESO). D’aquesta manera, els/les alumnes poder estar en el Centre des dels 3 anys fins els 16.

LA NOSTRA MISSIÓ

Existim per formar persones oferint a les seues famílies una educació i orientació acadèmica, social i en valors, en els nivells d'Infantil, Primària i Secundària, que puga satisfer les exigències de la societat i els permeta la seua plena integració respectant l'entorn, la cultura i les tradicions per poder afrontar els reptes futurs.

ELS NOSTRES VALORS

El treball ben fet des de la motivació, amb professionalitat i honestedat per part de tota la Comunitat Educativa.
Respectar les opinions dels altres compartint idees, coneixements, unint esforços i treballant en comú per tal de millorar el funcionament del Centre a tots els nivells.
Buscar la millora i el progrés ampliant les tècniques i els processos innovadors que ens puguen permetre mantenir un adequat nivell de qualitat educativa.
Utilitzar tots els mitjans possibles perquè cap membre de la Comunitat Educativa puga sentir-se exclòs en l’ambient acadèmic i social.
Participar i incentivar la cooperació de la Comunitat Educativa en les campanyes d’ajuda humanitària en les quals, habitualment s’hi col·labora.
La convivència en positiu és un dels principis que guien, en Xúquer Centre Educatiu, les actuacions en les diverses etapes educatives que s’hi oferten. La considerem un element fonamental per a generar un clima afectiu i de confiança amb l’objectiu d’aconseguir uns bons aprenentatges des de l’estima i el benestar. Per això, ens centrem en aquestes quatre maneres d’aprendre: maneres de pensar, maneres de pensar i sentir, maneres de viure i relacionar-se i maneres de fer i treballar. Caldrà actuar amb sentit comú, practicar l’escolta activa i atendre els conflictes amb tranquil·litat. Considerem que el diàleg és l’eina bàsica d’interacció i, que la mediació ha de ser un instrument bàsic per a la resolució dels conflictes, on l’ajuda entre iguals siga una eina per millorar la convivència escolar. Volem aconseguir formar un alumnat compromès amb el seu entorn, amb la seua llengua, amb l’acceptació de la diversitat cultural, amb la igualtat i amb la construcció d’un món millor, aspectes que guien l’activitat educativa i la identitat de Xúquer. Xúquer també aposta per la coeducació, un model que intenta eliminar qualsevol senyal de desigualtat i el que és més important, a identificar-los en qualsevol àmbit. L’escola és on s’aprèn a acceptar i respectar les diferències individuals sense permetre ni l’exclusió, ni el maltractament, ni les faltes de respecte. L’escola és on s’aprèn a ser ciutadà, on podem aprendre a enfrontar-nos als conflictes basant-nos en el diàleg i en la resolució directa i pacífica.

SOM COMUNITAT EDUCATIVA

AMPA

L'AMPA és l'entitat que agrupa les mares i els pares d'alumnes de Xúquer Centre Educatiu per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i per a col·laborar en el funcionament del Centre. És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s'organitza a través de l'Assemblea General i la Junta Directiva.

  • L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat per tots els associats, i es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.
  • La Junta Directiva és l'òrgan executiu de les disposicions emanades de l'Assemblea i es regirà pels estatuts de l'AMPA i altres disposicions legals que facen referència a aquestes associacions. Estarà formada pel/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals.

Quines funcions té l'AMPA?

Donar suport i assistència als membres de l'associació, als/les professors/res, als/les alumnes del centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles.

Promoure la participació de pares i mares dels alumnes en la gestió del Centre.

Assistir als pares i mares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control del Centre.

Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral.

Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Promoure i realitzar tota mena d'activitats que puguen afavorir el desenvolupament integral de la personalitat dels/les alumnes i dels seus pares i mares.

D'altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignen els Estatuts, com els de tipus cultural i recreatives.

Més informació

Per ser soci es requerirà que qualsevol dels dos progenitors i/o representants legals del alumne/alumna abone la quota anual vigent, aprovada per Assemblea General i que s'estiga al dia en el pagament de les quotes corresponents als cursos anteriors. (Capítol 2, article 6.2)
Per poder accedir als serveis que ofereix l'AMPA cal pagar una quota anual de 20€ per família. Des de el curs 2016-2017, aquesta quota s'abonarà bé en metàl·lic a la Secretaria del Centre, o bé per transferència bancària al compte de l'AMPA: ES66 3159 0054 2525 6296 3328 CAIXA POPULAR RURAL, SCCV. Amb aquests fons l'AMPA del Col·legi A. Xúquer: Cobrim les despeses de la Biblioteca del AMPA, que oferix gratuïtament a les famílies els llibres de lectura obligatòria de 5é, 6é de Primària i els dels quatre cursos d'ESO. Ajudem les famílies en el pagament de les eixides escolars. Col·laborem amb el Centre finançant l'adquisició de materials necessaris en les aules. Organitzem el sopar de Fi de Curs en homenatge als alumnes de 4t d'ESO, que finalitzen els seus estudis a l'escola. Subvencionem activitats com la visita del patge reial, la falla escolar, els festivals de Nadal i de fi de curs, etc
La Junta de l'AMPA es reuneix, normalment, el primer dimarts de cada mes. Aquestes reunions són obertes i qualsevol mare o pare pot assistir-hi. També podeu traslladar-nos qualsevol qüestió a través del correu electrònic: ampa@axuquer.es - ampaxuquer@gmail.com