SOM UNA COOPERATIVA D'ENSENYAMENT

Som una cooperativa d’ensenyament des de l’any 1980, amb una trajectòria educativa que es remunta inclús anys enrere.

En l’any 2015 encetem un projecte educatiu il·lusionant i innovador, en un nou espai que afavoreix l’aprenentatge, i amb nous companys de viatge ben reconeguts en el món de l’educació: Florida Centre de Formació i Ninos Escoles Infantils.

♦ Ser cooperativa implica defensar i aplicar en el nostre dia a dia els valors cooperatius, democràtics, i de solidaritat.

♦ Ser cooperativa implica fer una educació de qualitat i compromesa amb objectius de sostenibilitat i responsabilitat social.

♦ Ser cooperativa implica estar compromeses amb l’entorn, amb els nostres arrels culturals i lingüístics, i també tindre una mirada global i inclusiva.

SOM COMUNITAT EDUCATIVA

ESCOLA OBERTA

A Xúquer sabem de la importància de compartir espais i moments de relació i connexió entre tots els que integrem la nostra comunitat educativa.

Per al desenvolupament integral de l’alumnat afavorim la participació de les famílies en el nostre dia a dia a través dels projectes d’aula, tallers literaris i científics, jornades de commemoracions, activitats compartides, entre altres, per afavorir el contacte afectiu i les experiències entre les famílies, l’alumnat i l’equip docent.

Treballem també conjuntament amb entitats del nostre entorn més proper perquè sabem que és essencial apropar la realitat de la nostra població i comarca a les vivències de l’alumnat.

Generem moments d’encontre i reflexió entre les famílies i l’equip del centre per compartir inquietuds, propostes, experiències en un entorn proper i afectiu.

AMPA

L'AMPA és l'entitat que agrupa les mares i els pares d'alumnes de Xúquer Centre Educatiu per a la defensa dels seus interessos en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i per a col·laborar en el funcionament del Centre. És una entitat constituïda com associació sense ànim de lucre, inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat.

Està regulada per uns estatuts i s'organitza a través de l'Assemblea General i la Junta Directiva.

  • L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat per tots els associats, i es reunirà en sessió ordinària, com a mínim, una vegada a l'any.
  • La Junta Directiva és l'òrgan executiu de les disposicions emanades de l'Assemblea i es regirà pels estatuts de l'AMPA i altres disposicions legals que facen referència a aquestes associacions. Estarà formada pel/la President/a, el/la Vicepresident/a, el/la Secretari/a, el/la Tresorer/a i els/les Vocals.

MÉS INFORMACIÓ

Donar suport i assistència als membres de l'associació, als/les professors/res, als/les alumnes del centre i als seus òrgans de govern i participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles.

Promoure la participació de pares i mares dels alumnes en la gestió del Centre.

Assistir als pares i mares dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control del Centre.

Promoure la representació i la participació dels pares dels alumnes en el Consell Escolar i altres òrgans col·legiats.

Facilitar la col·laboració del Centre en l'àmbit social, cultural, econòmic i laboral.

Col·laborar en les activitats educatives del Centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

Promoure les activitats de formació de pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Promoure i realitzar tota mena d'activitats que puguen afavorir el desenvolupament integral de la personalitat dels/les alumnes i dels seus pares i mares.

Per ser soci es requerirà que qualsevol dels dos progenitors i/o representants legals del alumne/alumna abone la quota anual vigent, aprovada per Assemblea General i que s'estiga al dia en el pagament de les quotes corresponents als cursos anteriors. (Capítol 2, article 6.2)

Per poder accedir als serveis que ofereix l'AMPA cal pagar una quota anual de 20€ per família. Des de el curs 2016-2017, aquesta quota s'abonarà bé en metàl·lic a la Secretaria del Centre, o bé per transferència bancària al compte de l'AMPA: ES66 3159 0054 2525 6296 3328 CAIXA POPULAR RURAL, SCCV. Amb aquests fons l'AMPA del Col·legi A. Xúquer:

  • Cobrim les despeses de la Biblioteca del AMPA, que oferix gratuïtament a les famílies els llibres de lectura obligatòria de 5é, 6é de Primària i els dels quatre cursos d'ESO.
  • Ajudem les famílies en el pagament de les eixides escolars.
  • Col·laborem amb el Centre finançant l'adquisició de materials necessaris en les aules.
  • Organitzem el sopar de Fi de Curs en homenatge als alumnes de 4t d'ESO, que finalitzen els seus estudis a l'escola.
  • Subvencionem activitats com la visita del patge reial, la falla escolar, els festivals de Nadal i de fi de curs, etc

La Junta de l'AMPA es reuneix, normalment, el primer dimarts de cada mes. Aquestes reunions són obertes i qualsevol mare o pare pot assistir-hi. També podeu traslladar-nos qualsevol qüestió a través del correu electrònic: ampa@axuquer.es - ampaxuquer@gmail.com

SOM ESPAI EDUCATIU

_Espais que Eduquen

L'aprenentatge sorgeix en qualsevol context i tots els espais eduquen. Per aquest motiu, en Xúquer intentem aprofitar el potencial que ens brinden les nostres instal·lacions per a educar en les competències i valors que caracteritzen el nostre projecte educatiu.

Disposem d'espais polivalents i altres per a treballar àmbits específics, com arts, ciències o activitat física.

Treballem perquè els nostres espais, tant interiors com exteriors, fomenten les relacions igualitàries i no sexistes, la creativitat i el treball cooperatiu, la bona convivència, el benestar i l'aprenentatge continu.

SOM ESPAI SEGUR

Des de Xúquer Centre Educatiu treballem per a preservar la salut i la seguretat de tota la nostra comunitat educativa. En el nostre afany per garantir la màxima presencialitat en les classes, hem elaborat un pla de contingència, que anirem actualitzant i incrementant, per a mantindre a la comunitat educativa informada de les normes i mesures que s’aniran prenent per a garantir un espai segur d’aprenentatge i benestar. Tot això complint amb la normativa i els requeriments del govern en matèria de COVID19.

També hem preparat un protocol senzill i detallat perquè la volta a les aules siga el més segura possible. Hem organitzat les entrades i les eixides per etapes educatives. Seguint aquestes indicacions, conseguirem generar un entorn fiable entre tota la nostra comunitat educativa.